Mesafeli Satış Sözleşmesi | Chiboard

1. MADDE - TARAFLAR

1.1 SATICI

Ticari ünvan: Durukan Reklam Hiz Tic San Ltd Şti
Adres: A Kutsi Tecer Cd 16/14 34173 Merter/Istanbul
Telefon: +90 212 506 9720
E-posta: balance@chiboard.co

1.2 ALICI

Ad ve soyad:
Adres:
Telefon:
E-mail:

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle ve sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde; sipariş konusu, bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

2. MADDE - TANIMLAR

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı.
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.
KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun.
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik.
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen, mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu.
ÜRÜN: Elektronik ortamda sipariş verilmiş, alışverişe konu olan ürün.
SİTE: SATICI’ya ait Chiboard adlı http://chiboard.co adresli internet sitesi.
SİPARİŞ VEREN: Sözleşme konusu ürünü, SATICI’ya ait Chiboard adlı internet sitesi üzerinden talep eden.
TARAFLAR: SATICI ve ALICI.
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasındaki işbu sözleşme.

3. MADDE - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmede ALICI'nın elektronik ortamda oluşturduğu sipariş, ürünün fiyatı ve teslimatıyla ilgili olarak KANUN ve YÖNETMELİKLER dahilinde, TARAFLARIN hak ve yükümlülüklerinin saptanmasından oluşur. 

Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olmaktadır.

4. MADDE - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Durukan Reklam Hiz Tic San Ltd Şti
Adres: A Kutsi Tecer Cd 16/14 34173 Merter/Istanbul
Telefon: +90 212 506 9720
E-posta: balance@chiboard.co

5. MADDE - ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks

6. MADDE - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ

Ürünün temel özellikleri (ödeme şekli, adedi, rengi, modeli) SATICI'ya ait bulunan  sitesinde yer almaktadır. Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Fiyatlar, güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Kampanya dahilindeki fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli bulunmaktadır. Ürün/ürünlerin vergiler dahil satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

7. MADDE - GENEL HÜKÜMLER

7.1 BEYAN VE TAAHHÜT

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup anladığını, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, işbu sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

SATICI'nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.2 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA

Söz konusu ürünün teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI’ya ait Chiboard sitesinde teslimat ücretinin karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olarak kabul edilmektedir.

SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünün tedariğini sağlayabilir.

SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 CAYMA HAKKI

ALICI'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren SATICI’nın malı geri alacağını SATICI kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin diğer bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI’ya veya onun bildirdiği, bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

8. MADDE - İHTİLAF ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerin, temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve sorumlu olduğu taraf banka olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. MADDE- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI'nın site üzerinden, elektronik ortamda gerçekleştirdiği siparişin onaylanması suretiyle akdedilmiştir. ALICI, tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.